0%

مانیتورینگ TOF یا پایش عصب عضله

مانیتورینگ TOF یا پایش عصب عضـله تکنیکـی سـت براي زمانی که در حین بیهوشی از داروهاي مسـدود کننـده عصب-عضله اسـتفاده شـده باشـد، پـس از اتمـام بیهوشـی جهت تشخیص میـزان کـارایی عضـلات بیمـار بـا تحریـکعصبی در اعصاب بیمار اسـتفاده میشـود و امکـان ارزیـابی دقیق نیاز بـه شـل کننـده را در حـین عمـل فـراهم آورده، ارزیابی آنتاگونیسم موثر به وسیله نئوستیگمین را نیـز مهیـا می سازد و  همچنین پاسخ عضله مورد نظر را ثبت می کند.
متخصـص بیهوشـی بـا اسـتفاده از ایـن وسـیله میتوانـد از خطرات فلج عضلانی باقیمانـده بعـد از بیهوشـی پیشـگیري کند. گرچه مانیتورینگ شل کننده ها به طور معمول مـورد استفاده نیست اما بهتر است به طور روتین انجام شود پایش و نظارت مستقیم عصب-عضله مخصوصاً زمانی که بیهوشی عمیق و طـولانی باشـد میتوانـد از عـوارض داروهـاي شـل  کننده عضله جلوگیري کـرده و بـا اسـتفاده از آن، پزشـکان  فلج عضلانی باقیمانده بعد از بیهوشی را قبل از اینکـه باعـث استرس و ناراحتی در بیمار شود درمان کنند. همچنین مـتواند روش موثر در تعیین دوز و زمان تزریق شل کننده هـا حین جراحی باشد .

روش کار

روش کـار بـه ایـن صـورت اسـت کـه از 4 تحریـک بـا فرکانس HTZ 2 اسـتفاده مـی شـود کـه بـه یـک عصـب محیطی معمـولاً اولنـار وارد مـی شـود و باعـث 4 انقبـاض عضلانی می شود. TOF هر 10 تا 15 ثانیه تکرار مـی شـود. نسبت ratio TOF با تقسیم دامنـه پاسـخ چهـارم (T4 (بـر دامنه پاسخ (T1 (به دست مـی آیـد کـه بـا دسـتگاه TOF اندازه گیري می شود. این نسـبت در حالـت عـادي در یـک عضله 1 می باشد و پـس از اسـتفاده از بلـوك کننـده هـاي عضلانی این نسبت به تدریج کاهش می یابـد و بـه کمتـر از یک می رسد. این دستگاه شامل دو الکترود مثبت و منفی و یک دستگاه پیزو الکتریک جهت ثبت ارتعاشات مـی باشـد.
الکترود منفی در یک سـانتی متـري مـچ دسـت و الکتـرود مثبت با فاصله 3 تا6 سانتی متري از الکترود منفی قرار مـی گیرد .سطح پوست نیز باید تمیـز باشـد و سـرد نباشـد. این نسبت در اعمال جراحی مختلـف تفـاوت دارد.

برای مشاهده گزارش عملهای جراحی کلیک کنید                           برای مشاهده سایر مقالات کلیک کنید

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.