0%

بورد تخصصی

آشنایی با بورد تخصصی نورومانیتورینگ پارس

Dr Narges Hosseinitabatabaei MD

Neurologist, IONM Fellowship
Tehran University of medical Sciences,Tehran, Iran

full description

Professor Valillah Hassani MD

Anesthesiologists
Iran University of medical Sciences,Tehran,Iran

full description

Professor Morteza Jabbari Moghadam MD

Neuroanesthesiologist.
Shahid Beheshti University of medical Sciences, Tehran,Iran

full description