0%

معرفی نورومانیتورینگ

آشنایی با نورومانیتورینگ

مجموعه مقالات در معرفی نورومانیتورینگ حین عمل جراحی

نورومانیتورینگ

جراحی لامینکتومی

دسامبر 13, 2021
در جراحی لامینکتومی جراح پس از برداشتن بخشی از زائده خلفی استخوان احاطه کننده کانال نخاعی و لیگامان زرد ریشه های عصبی و نخاع را مشاهده می کند ...
تومور نخاعی

تومور های نخاعی

دسامبر 8, 2021
در تومور های نخاعی تمام تومور یا قسمتی از آن برداشته می شود. اصطلاحات پزشکی مورد استفاده شامل debulk (کوچکتر کردن)، excise (حذف کامل) یا resection (برداشت جزئی) است. ...
spinal

عمل ‌های جراحی ALIF, PLIF, TLIF, LIF

دسامبر 3, 2021
عمل جراحی مربوط به جوش خوردن مهره های کمری است که از آن برای تثبیت مهره های ستون فقرات و از بین بردن حرکت بین استخوان ها استفاده می شود که به طریق مختلف قابل انجام می باشد. ...

نقش نورومانیتورینگ حین جراحی در جراحی های قلب

سپتامبر 18, 2021
آسيب مغزي ناشي از اعمال جراحي قلب بـاز بـه صـورت طيـف وسيعي از اختلالات از جمله سکته، انسفالوپاتي و اختلالات شناختي تظاهر مييابد. شايعترين تظاهر آسيب مغـزي سـکته مـي باشـد کـه ۳-۱ درصد بيماران پـس از اعمـال جراحـي قلـب بـاز بـه آن مبـتلا ميشوند ،ولي اختلالات شناختي شايعترين اختلال نورولوژيک مــيباشــد کــه در ۶۵-۳۰درصــد بيمــاران در يــک مــاه اول و در ۴۰-۲۰درصد بيماران بعد از ماه پنجم دیده می شود. ...