0%

Neurosurgeons

نورومانیتورینگ

تومورهای قاعده جمجمه یا تومورهای base skull

واژه‌ تومورهای قاعده جمجمه یا تومورهای base skull به توده‌ای اتلاق می‌شود که در قسمت‌های معینی از جمجمه قرار دارد. این قسمت‌های معین عموما در نزدیکی انتهای مغز یا پشت چشم‌ها، بینی و گوش‌ها هستند که تومور در آن رشد می‌کند. در حقیقت قاعده جمجمه، که در بخش زیرین سر قرار دارد و ناحیه پشت استخوان بینی و چشم‌ها را در برگرفته، همان قسمتی است که این زائده در آن جا خوش می‌کند. ... ادامه مطلب