0%

آسيب مغزي ناشي از اعمال جراحي قلب بـاز بـه صـورت طيـف وسيعي از اختلالات از جمله سکته، انسفالوپاتي و اختلالات شناختي تظاهر مييابد. شايعترين تظاهر آسيب مغـزي سـکته مـي باشـد کـه ۳-۱ درصد بيماران پـس از اعمـال جراحـي قلـب بـاز بـه آن مبـتلا ميشوند ،ولي اختلالات شناختي شايعترين اختلال نورولوژيک مــيباشــد کــه در ۶۵-۳۰درصــد بيمــاران در يــک مــاه اول و در ۴۰-۲۰درصد بيماران بعد از ماه پنجم دیده می شود. منبع

متغيرهـاي کلينيکي مرتبط با ريسـک عـوارض نورولوژيـک شـامل سـن بـالا، هيپرتانسيون سيستميک، سکته مغزي قبلي، ديابت، جنس مونث و آترواسکلروز آئورت صعودي ميباشد. به نظر ميرسد آمبولي مغزي و ايسکمي ناشي از هيپوپرفيوژن علت اساسي آسـيب مغـزي در دوران پيرامون عمل باشـد .منبع

تظـاهر بـاليني آسـيب هـاي مغـزي بستگي به محل ايسکمي، ناحيهاي و يا گلوبال بودن آن و يا دائمـي و موقت بودن آسيب ايجاد شده دارد. منبع
يافته هايي در مورد ارتباط ميکروآمبوليهاي مغزي در حـول و حـوش بـاي پـس قلبـي ريـوي در جراحـي پيونـد عـروق کرونـر اخــتلالات بــا CABG (Coronary Artery Bypass Graft)شناختي پس از عمل اين مسئله را قـوت مـ يبخشـد کـه احتمـالاً اختلالات شناختي در اثر ميکروآمبوليهاي مغزي حادث ميشـوند. منبع

جالب اينکه با وجود احتمال زيـ اد وجـود م يکروآمبـول ي در جراحي دريچههاي قلبي اين ارتباط در اين مورد ثابت نشده اسـت .يک سري از عوامل مربوط به بيمار همچون سن بـالا، د يابـت، وجود بيماريهاي کاروتيد همزمان، هيپرتانسـ يون اوليـ ه و عوامـل ديگر به همراه شرايط اداره بيمار در پيرامون عمل جراحي ممکـن است با احتمال اختلالات نورولوژيک به دنبال اعمال جراحي قلـب در ارتباط باشند. منبع
مدارک متعددي نشان ميدهد که بروز اخـتلات شـناخت ي بـه صورت ديررس بين ۱ تا ۵ سال بعد از جراحي ممکن است ثانويـ ه به شيوع بالاي بيماري عروق مغزي در بين افرادي باشد که تحـت عمل جراحي باي پس کرونر قرار گرفته اند. سابقه فشار خون بالا و ريسک فاکتورهاي ديگر بيماريهاي عروقي با افـزا يش خطـر بـروز اختلالات شناختي ديررس در افراد پير مرتبط است. بنـابرا ين اگـر چه هر دو تغييرات شناختي کوتاه مدت و دراز مدت بعد از جراحي باي پس کرونر ديده ميشوند اما به نظر ميرسد با توجه مطالعـات مختلف، فقط تغييرات کوتاه مدت و گذرا ارتباط مستقيمي با بـا يپس قلبي ريوي دارد. منبع
حدود نیمی از جراحی‌های موفق قلب با عوارض شناختی برای بیمار همراه است که انجام «نورومانیتورینگ» هنگام جراحی می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند. منبع

متاسفانه تاکنون عمل های جراحی قلب بدون نورو مانیتورینگ انجام شده اما عوارض مغزی در جراحی های قلب زیاد است، زیرا باید جریان خون خارج پیکری به بدن بیمار پمپاژ شود و احتمال بروز آمبولی(Embolism) هوا وجود دارد. منبع
در جراحی های پرخطر قلب برای افراد مسن، بیماران دچار تنگی کاروتید، عمل های طولانی و پیچیده مانند قوس آئورت، مانیتورینگ مغزی اهمیت دارد. منبع

پس از پایان عمل در صورت بروز هر گونه مشکل عصبی- مغزی برای بیمار و پیامدهایی مانند اختلالات شناختی نمی توان اقدام دیگری انجام داد، بنابراین با راه های پیشگیرانه ای مانند پایش عصب می توان مانع این عوارض شد. منبع

مشاهده عملهای جراحی

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.