0%

معرفی مزیتهای نورومانیتورینگ

مقدمه

محيط اعمال جراحي بالقوه براي بيمار خطرناك بوده و جراحي بخشهاي مختلف سيستم اسكلتي عضـلاني را در معرض خطر قرارميدهد. بيهوشي حين عمل جراحي سيستم حسي و حركتي فرد را بدون فعاليت و خاموش مي كنـد و اگرچه در انجام جراحي عامل مهمي به شـمار مـي رود بـا  توجه به اينكه، با وجود بيهوشي جراح قادر به ارزيابي باليني بيمار نيست ازاين جهت بيمار رادرمعرض آسيبهاي احتمالي قرار مي دهد هدف بررسي و پايش حـين جراحـي يـافتن  روشهايي است كه عليرغم بيهوشي بيمار، سيستم و فعاليت عصبي را تحت پايش قرار داده و احتمال آسيب به سيستم عصبي عضلاني را كاهش دهد. منبع

مزایای نورومانیتورینگ

مزيت اين روشهاي پايش و تشـخيص لحظـه بـه لحظـه (time real (كـاهش فعاليـت سيستم نوروفيزيولوژيك مـي باشـد ايـن روشـها جـراح را جهت اصـلاح روش و نحـوه جراحـي در صـورت مشـاهده ضايعه احتمالي آگاه مي سازد. بعلاوه مسائلي مانند آسـيب نورو واسكولر، تحت كشش قرار گرفتن و يا فشار روي يـك عصب و … نياز به زمان براي ايجاد آسيب دائمي دارند لـذا تشخيص اوليه آنها و متوقف كردن روند ايجاد كننده باعث اجتناب از آسيب دائمي خواهد شد. منبع

روش های پایش در نورومانیتورینگ:

انواع متفاوتي از روشهاي پايش نوروفيزيولوژيك وجود دارنـد كـه عبارتنـد از:

پتانسـيل هـاي برانگيختـه بينـايي visual evoked potentials (VEP)

پتانســـيلهـــاي شنوايي برانگيخته،  auditory brainstem response (ABR)
پتانســـيل هـــاي برانگيختـــه جســـمي ـ حســـي …. و somatosensory evoked potentials (SSEP)

روش SSEP در نورومانیتورینگ:

SSEP از جمله روشهاي پايش حين جراحي مي باشد كه از اولين و بيشترين روشهايي است كـه مـورد اسـتفاده قرار مي گيرد. بيشترين مورد پايش با ايـن روش ، پـايش بيمـاران در حـين جراحـي روي سـتون فقـرات (جراحـي
جهت اصلاح اسكوليوز ، برداشتن ضايعات فشـاري و . . . ) مي باشد. منبع

 

برای مشاهده گزارش عملهای جراحی کلیک کنید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.