0%

تنگی کانال نخاعی زمانی آغاز می شود که مجرای نخاع و مجرای عصبی در ستون فقرات تنگ شده و این تنگی ها، نخاع و ریشه های عصب را درگیر تغییرات دژنراتیو می کند.
برای این بیماران سه مدل جراحی انجام میشود:
جراحی فورامینوتومی: در صورتی که بخشی از دیسک،ریشه های عصبی را تحت فشار قرار دهد، در این عمل با بزرگ کردن دهانه مجرا می توان ریشه های عصبی را بدون تحت فشار خارج کرد.
جراحی لامینوتومی: این جراحی زمانی که تیغه استخوانی بر ریشه ی عصبی فشار وارد کند، در این عمل با ایجاد یک دهانه بزرگ بر روی پوشش استخوانی محافظ کانال نخاعی و نخاع بیمار، فضای بیشتری برای ریشه های عصبی بیمار ایجاد می کند.
جراحی لامینکتومی: این جراحی از طریق برداشتن استخوان بین مهره ای ،از طریق جدا کردن استخوان ها از یکدیگر فشار کاهش می یابد.
در حین انجام روشهای ذکر شده،تکنیک نورومانیتورینگ حین جراحی با پایش لحظه ای نخاع، ریشه های عصبی و هشدار به موقع به جراح،احتمال آسیب و صدمات نورولوژیک بعد از جراحی را به حداقل رسانده و سلامت کامل نخاع بیمار حین عمل را تضمین می نماید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.