0%

انجام نورومانیتورینگ عمل جراحی :علی ملکی جمشید و حسین قنبریان(محقق علوم اعصاب دپارتمان نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات پارس)