0%

خدمات

خدمات

لیست خدمات  ما

خدمات حرفه ای ما

در زمانی که تصمیم به عمل جراحی گرفته می شود، پایش اعصاب حین جراحی برای شما سلامتی و امنیت را به ارمغان می آورد.
لیست زیر پروتکل های جراحی هست که بیماران میتوانند از خدمات تیم پایش اعصاب حین عمل جراحی پارس استفاده نمایند.

عناوین عملهای جراحی

جراحی های مغز و اعصاب:
تومور های قاعده ی جمجمه
تشنج
تومورهای پیشانی_آهیانه ای
کلمپ های آنوریسم داخل مغزی
آزاد سازی های اعصاب
جراحی اعصاب محیطی
تومور های حفره ی خلفی جمجمه
ناهنجاری آرنولد کیاری
نورومای اکوستیک

جراحی های ارتوپدی:
شکستگی های استابولوم
پروتکل های بلند نمودن قد بیمار
فیکساتور های خارجی
توتال هیپ(تعویض مفصل هیپ،بازبینی،بازسازی)

جراحی های ستون فقرات:
گردن
فیکساسیون قدامی گردن
کورپکتومی قدامی گردن و وسیله گذاری
وسیله گذاری خلفی گردن
شکستگی ادنتویید
تومور نخاع
لامینوپلاستی

توراسیک:
اینتر بادی توراسیک وسیله گذاری و فیکساسیون
کورپکتومی توراسیک
استیوتومی توراسیک
لامینکتومی توراسیک
نقص مادرزادی
تومور نخاعی

کمری:
کیج خلفی اینتربادی
اینتربادی لومبار و وسیله گذاری و فیکساسیون
لامینکتومی و وسیله گذاری
تومور نخاع
تمامی پروتکل های تهاجمی ستون فقرات

ساکرال
میلومننگوسل
آزاد سازی تترکورد
خارج سازی تومور

گوش و حلق و بینی:
نورومای اکوستیک
آزادسازی عصب زوج ۷
تومور گلوموس
پاروتیدکتومی
تیروییدکتومی

رادیولوژی مداخله ای:
آمبولیزه کردن آنوریسم های مغز و نخاع
بسته شدن شریان های خونرسان مغز
آنژیوگرافی نخاع

جراحی قلب و عروق:
پیوند های قلبی ریوی
جراحی ترمیم آنوریسم شکمی
اندارترکتومی کاروتید

All surgery Types

Neurosurgery

Skull-based Tumor Resection

Epilepsy

Fronto-temporal Tumor Resection

Intracranial Aneurysm Clipping

Intracranial Arteriovenous Malformation

Microvascular Cranial Nerve Decompression

Peripheral Nerve

Posterior Fossa Tumor Resection

Tempero-parietal Tumor Resection

Supratentorial Tumor Resection

Chiari Malformation

Acoustic Neuroma Resection

Orthopedic Surgery

Acetabular Fracture

Leg-Lengthening Procedure

External Fixation

Total Hip Replacement, Primary Joint Replacement with Other Risk Factors, Revision, and Reconstruction

Spine Surgery

Cervical

Anterior Cervical Discectomy and Fusion

Cervical Corpectomy with Fusion and Instrumentation

Posterior Cervical Decompression and Fusion

Odontoid Fracture

Laminoplasty

Thoracic

Anterior thoracic Interbody fusion and instrumentation

Thoracic corpectomy with fusion and instrumentation

Thoracic osteotomy

Thoracic laminectomy with or without fusion and instrumentation

Spinal deformity correction

Spinal cord tumor or AVM

Lumbar

Anterior lumbar Interbody Fusion or Disk replacement

Lumbar corpectomy with fusion and instrumentation

Posterior Interbody Fusion – PLIF, TLIF

Posterior Lateral Fusion – Pedicle Screws

Lumbar laminectomy with fusion and instrumentation

Spinal cord tumor or AVM

Lateral (transpsoas) Interbody fusion – XLIF, DLIF, LLIF, etc.

All minimally invasive procedures

Sacral

Excision of tumor

Myelomeningocele

Release of tethered cord

Otolaryngology Surgery (ENT)

Acoustic Neuroma Resection

Facial Nerve Decompression

Glomus Tumor

Parotidectomy

Revision Mastoidectomy

Thyroidectomy

Tympano-Mastoidectomy

Interventional Radiology

Embolization of Cerebral and Spinal Aneurysms and Arteriovenous Malformations

Embolization of Traumatic Cavernous Sinus Fistula

Occlusion of Brain-Supplying Arteries

Percutaneous Transluminal Angioplasty

Spinal Angiography

Cardiothoracic/Vascular Surgery

Cardiopulmonary Bypass and Hypothermia

Correction of Coarctation

Repair of Abdominal Aortic Aneurysm

Carotid Endarterectomy