0%

2020

مانيتورينگ SSEPs

متداول شدن مانيتورينگ SSEPs در جراحيهاي ستون فقرات به تنهايي باعث شده كه در بررسي وسيعي كه منتشر كرده اند، ميزان صدمات حين جراحي را كاهش دهد ... ادامه مطلب